Πολιτική Απορρήτου

 1. Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής

Η εταιρία DHI Global Europe ΕΠΕ συλλέγει  και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών (μετά την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Επίσης, δεσμεύεται να εφαρμόζει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική παρέχεται από την εταιρία DHI Global Europe ΕΠΕ, με σκοπό να καθοριστούν και να γίνουν γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ως άνω εταιρία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την τελευταία. Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται, η νομική βάση της επεξεργασίας, η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, άλλους αποδέκτες ή εκτελούντες την επεξεργασία καθώς και το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διατήρησης των εν λόγω δεδομένων. Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Η εταιρία DHI Global Europe ΕΠΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαίο ως συνέπεια της συνεχούς μας προσπάθειας να βελτιώνουμε την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίος ένας ανά τακτά διαστήματα έλεγχος της παρούσας πολιτικής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρία DHI Global Europe EΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 30, Ελλάδα, T.K 11743, Τηλέφωνο: 2109211630, Email: info@dhiglobal.com, η οποία αποτελεί το νομικό πρόσωπο που συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και το οποίο καθορίζει τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο συλλέγει τα εν λόγω δεδομένα.

Η εταιρία DHI Global Europe ΕΠΕ δύναται να ενεργεί και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρίας DHI Athens και DHI Lavrio. Συγκεκριμένα, ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρίας DHI Lavrio για τον σκοπό παροχής υποστήριξης σε περιόδους αδειών σε εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες. Eπίσης, ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρίας DHI Athens και DHI Lavrio με σκοπό την χρήση δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών από τα αρχεία διαγνώσεων των υποψηφίων πελατών για σκοπούς marketing. Eπιπροσθέτως, η εταιρία μας κατέχει ρόλο εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της LONDON HAIR RESTORATION TRAINING ACADEMY. Τέλος, η DHI Global Europe ΕΠΕ διαχειρίζεται αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα των τελευταίων που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ για λογαριασμό της εταιρίας DHI Lavrio και DHI Athens. Η εταιρία DHI Global Europe ΕΠΕ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό των ανωτέρω εταιριών βάσει συμβάσεων με τους ανωτέρω υπευθύνους επεξεργασίας που είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι η εταιρία DHI Global Europe ΕΠΕ, έχει κάθε υποχρέωση που βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας βάσει του ΓΚΠΔ (λήψη συγκατάθεσης από το υποκείμενο των δεδομένων όπου είναι απαραίτητο, καθορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων, ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τα δικαιώματά τους κλπ).

 • Πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από υποψηφίους πελάτες για την πραγματοποίηση ραντεβού

Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψηφίων πελατών αλλά και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών με σκοπό την παροχή των δεδομένων αυτών στις εταιρίες DHI LAVRIO και DHI ATHENS οι οποίες είναι αρμόδιες για την δημιουργία της καρτέλας υποψηφίου πελάτη. Συγκεκριμένα, συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, τοποθεσίας και δεδομένα υγείας τα οποία ενδεικτικώς αναφέρονται στη συνέχεια: Όνομα, Επίθετο, Πόλη, Περιοχή, Διεύθυνση email, Τηλέφωνο, Φωτογραφία (αν θέλει το υποκείμενο), Ελεύθερο κείμενο που μπορεί να γράψει το ιστορικό του, προφίλ Facebook, περιεχόμενο μηνύματος (περιγραφή προβλήματος υγείας,  στοιχεία επικοινωνίας και φωτογραφίες με τα συμπτώματα). Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την εταιρία μας και για σκοπούς marketing και newsletter. Τα δεδομένα παρέχονται από τον ίδιο τον πελάτη είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε μέσω της εφαρμογής του facebook ή whats up. Για  τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας  και του facebook  από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας είναι η DHI LAVRIO και η DHI ATHENS.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την μεταφορά δεδομένων στις εταιρίες DHI LAVRIO και DHI ATHENS οι οποίες είναι αρμόδιες για την δημιουργία της καρτέλας υποψηφίου πελάτη αλλά και για διαφημιστικούς/προωθητικούς σκοπούς (marketing και newsletter).

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, καθώς ζητείται πάντα η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για κάθε έναν από  τους προαναφερόμενους σκοπούς πριν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία. Συγκεκριμένα, η συγκατάθεση λαμβάνεται κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας από τον υποψήφιο πελάτη μέσω της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα μας και αφού πρώτα ο ίδιος επιβεβαιώσει ότι έλαβε ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας όπως αυτά αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συναινεί σε αυτή. Επίσης, λαμβάνεται ρητή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων από την εταιρία μας, για την δημιουργία καρτέλας υποψηφίου πελάτη, για σκοπούς marketing και newsletter.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε αλλά και προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται στους εξής παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η εταιρία ως εκτελούντες την επεξεργασία: Whatsapp, Skype,Tεχνική υποστήριξη ΕRP,Tεχνική υποστήριξη maximizer,Rackspace, www.justhost.com, WordPress, Maximizer και Facebook Messenger. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών τηρούν τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.  Η εταιρία DHI Global Europe παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπογράφει δε ειδικό παράρτημα σύμβασης με τις εταιρίες που χρησιμοποιεί ως εκτελούντες την επεξεργασία προκείμενου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα,  τα δεδομένα που συλλέγονται για την μεταφορά των δεδομένων στις εταιρίες DHI ATHENS και DHI LAVRIO για την δημιουργία καρτέλας υποψηφίου πελάτη και για διαφημιστικούς σκοπούς τηρούνται για διάστημα 20 ετών και διαγράφονται άμεσα μετά την πάροδο αυτών των ετών άλλως διαγράφονται έπειτα από ανάκληση της συγκατάθεσης από το υποκείμενο των δεδομένων. Σημειωτέο, ότι η ηλεκτρονική δήλωση συγκατάθεσης τηρείται από την εταιρία μας έως και έξι μήνες από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη ή την διακοπή των προωθητικών ενεργειών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους υποψηφίους πελάτες κατά την διάγνωση

Η εταιρία για λόγους παροχής υπηρεσιών MPG λαμβάνει το ιατρικό ιστορικό του υποψηφίου πελάτη και ειδικότερα λαμβάνει το αρχείο «Ατομική ανάλυση-Ερωτηματολόγιο». Η εταιρία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, τοποθεσίας, υγείας και φωτογραφίες. Ειδικότερα, μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου «Ιστορικό Νοσηλείας Εμπιστευτικό»  ο υποψήφιος πελάτης παρέχει τις εξής πληροφορίες: Όνομα, Επίθετο, Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, email, Διεύθυνση, ΤΚ. , Πόλη, Χώρα, Επάγγελμα, Ημερομηνία Γέννησης, Μικρό Ιστορικό (σχετικά με το αν έχουν ακολουθηθεί άλλες θεραπείες, αν υπάρχει κληρονομικότητα κλπ) και Φωτογραφίες. Για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των site από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας είναι η DHI Lavrio και  DHI Athens.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών ΜPG και για ιατρικές έρευνες της εταιρίας μέσω ερευνητικών φορέων και Πανεπιστημίων. Επίσης, συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών newsletter και τις φωτογραφίες για διαφημιστικούς σκοπούς.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η νομική βάση  για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ΜPG είναι η πρόθεση για την εκτέλεση σύμβασης και η εξαγωγή διάγνωσης για την επιλογή της θεραπείας (παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος). H συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (δεδομένα υγείας) είναι σύννομη καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας. Επιπλέον, για την συλλογή και επεξεργασία των φωτογραφιών του υποψηφίου πελάτη ζητείται πάντα η ρητή συγκατάθεσή του. Επίσης, λαμβάνεται η ρητή συγκατάθεση του υποψηφίου πελάτη μέσω της συμπλήρωσης ειδικού εντύπου δήλωσης συναίνεσης για την χρήση τριχοθυλακίων, stem cells και για την μελέτη παθήσεων της τρίχας και ψυχοπαθολογίας των υποψηφίων πελατών για ιατρικούς-ερευνητικούς σκοπούς. Ρητή συγκατάθεση λαμβάνεται από το υποκείμενο των δεδομένων για την συλλογή προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και για την παροχή υπηρεσιών newsletter.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε αλλά και προς τρίτες χώρες. Ωστόσο,, γίνεται επεξεργασία δεδομένων από τους εξής παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ως εκτελούντες την επεξεργασία: WHATSΑΡP,  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕRP, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΙΜΙΖΕR,  RACKSPACE και MAXIMIZER, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους συμμορφούμενοι με τον ΓΚΠΔ.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Όταν τα δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς παροχής υπηρεσιών MPG τα δεδομένα των υποψηφίων πελατών τηρούνται από την εταιρία μας για 20 έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται για ιατρικές έρευνες τηρούνται για διάστημα ενός έτους ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης από το υποκείμενο των δεδομένων. Οι φωτογραφίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς διαφημιστικούς και σκοπούς newsletter τηρούνται για 20 έτη ή σε κάθε περίπτωση διαγράφονται αμέσως μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης του πελάτη. Σημειωτέο, ότι η ηλεκτρονική δήλωση συγκατάθεσης τηρείται από την εταιρία μας έως και έξι μήνες από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη ή την διακοπή των προωθητικών ενεργειών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους πελάτες που έχουν λάβει υπηρεσίες

 Η DHI Global Europe συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελάτων που έχουν λάβει υπηρεσίες από την εταιρία καθώς και ειδικές κατηγορίες δεδομένων (δεδομένα υγείας). Συγκεκριμένα, τα δεδομένα φυσικών προσώπων που συλλέγονται είναι: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Στοιχεία Επικοινωνίας (σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail), Διεύθυνση, Πόλη, Επάγγελμα, Χώρα, Ημερομηνία Γέννησης, Τ.Κ, Επάγγελμα, απαντήσεις σχετικές με το ιατρικό ιστορικό του πελάτη που περιλαμβάνονται στο DHI ALOPECIA TEST, Αναλυτικό ατομικό ιατρικό ιστορικό, αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο έντυπο επεμβατικής διαδικασίας DHI, Φωτογραφίες και βίντεο. Για την συλλογή και επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας είναι όλες οι εταιρίες του DHI Medical Group.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας (υπηρεσίες MPG), την παρακολούθηση της πορείας και για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο για διαφημιστικούς σκοπούς (marketing, υπηρεσίες happy client και magazine) μέσω της δημοσίευσής τους σε ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο, της ανάρτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της DHI. Για την συλλογή και επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο για λόγους marketing  από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας είναι όλες οι εταιρίες του DHI Medical Group. Για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών happy client από κοινού υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η DHI ATHENS. Τέλος συλλέγει δεδομένα πελατών συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο προς ανάρτηση στις ιστοσελίδες της για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών από κοινού υπεύθυνες είναι οι εταιρείες DHI ATHENS και DHILAVRIO.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και την παρακολούθηση της πορείας της επέμβασης σύννομα, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και του  πελάτη. Επίσης συλλέγει και επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύννομα καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας. Επιπροσθέτως, η DHI, πριν τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο των πελατών της  για διαφημιστικούς/προωθητικούς σκοπούς και των στοιχείων επικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών happy client, λαμβάνει την ρητή συγκατάθεση των τελευταίων.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε ή σε τρίτες χώρες βάσει απόφασης επάρκειας της Επιτροπής στις από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας εταιρίες του DHI Medical Group. Επίσης, γίνεται επεξεργασία δεδομένων από τους εξής παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας: WHATSΑΡP, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΙΜΙΖΕR, RACKSPACE, MAXIMIZER, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕRP και EASY SMS, οι οποίοι ενεργούν βάσει του ΓΚΠΔ.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών στους πελάτες και την παρακολούθηση της πορείας της επέμβασης τηρούνται για 20 έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο για διαφημιστικούς/προωθητικούς σκοπούς και την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών happy client, τα δεδομένα τηρούνται για διάστημα 20 ετών και διαγράφονται άμεσα εφόσον γίνει ανάκληση της συγκατάθεσης από τον πελάτη.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους εργαζομένους

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους υπαλλήλους της εταιρίας είναι τα κάτωθι: στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, οικονομικά στοιχεία και δεδομένα υγείας. Ειδικότερα, συλλέγονται: βιογραφικό με αναλυτικά στοιχεία, απογραφικό δελτίο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ταυτότητα, αριθμός λογαριασμού,  ποινικό μητρώο, στοιχεία μισθοδοσίας, κάρτα υπαλλήλου, ωράριο, όνομα, επίθετο, όνομα Πατρός,  διεύθυνση, περιοχή, ανάλυση της μισθοδοσίας, αριθμός IBAN και ποσό, αριθμός κάρτας και ώρα εισόδου και εξόδου ανά ημέρα. Επίσης, σε περιπτώσεις ασθενειών των υπαλλήλων μας συλλέγονται  επιπρόσθετα και έντυπα – γνωματεύσεις του  ΙΚΑ. Τέλος σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συλλέγονται επιπροσθέτως το έντυπο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία του εργαζομένου και τους λόγους απόλυσης καθώς και η απόδειξη πληρωμής (εκκαθάρισης).

 • Σκοπός επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι η προσήκουσα εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων εργασίας μέσω της δημιουργίας φακέλου των εργαζομένων, η διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας (όπως η καταβολή των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής στο λογαριασμό μισθοδοσίας των εργαζομένων) και η διευκόλυνση των εργασιακών αναγκών, η διαχείριση αδειών, η διαχείριση των θεμάτων και διαδικασιών ασφάλισης και συνταξιοδότησης των εργαζομένων, η διαδικασία καταγγελίας σύμβασης εργασίας καθώς και η συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική διάταξη στον τομέα της απασχόλησης, σχετικά με την υγεία και της ασφάλεια των εργαζομένων, τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, της οποίας ο εργαζόμενος είναι συμβαλλόμενο μέρος και για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσης της Εταιρίας για διατήρηση του αρχείου των εργαζομένων της για λόγους που πηγάζουν από την συμβατική σχέση εργασίας και από τις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τις αρμόδιες εκλεκτικές δημόσιες αρχές (όπως πρόσληψη του εργαζομένου και αναγγελία αυτού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Εργάνη» ή taxisnet). Η συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων  όπως τα δεδομένα υγείας είναι σύννομη βάσει της ανάγκης εκτέλεσης των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε αλλά και προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται στους κάτωθι παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ως εκτελούντες την επεξεργασία:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕRP και  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΙΜΙΖΕR οι οποίες έχουν δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα,  RACKSPACE (e-mail server), MAXIMIZER στον οποίο τηρούνται τα δεδομένα, PWC η οποία εκτελεί ενέργειες για την παροχή μισθοδοσίας, COURIER η οποία διαβιβάζει φυσικά αρχεία, ΤΡΑΠΕΖΑ η οποία τηρεί την συγκεντρωτική κατάσταση τραπεζών για ενέργειες μισθοδοσίας. Οι ανωτέρω εταιρίες σέβονται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων την σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ μας και το παράρτημα αυτής περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, διαβιβάζονται στην «Εργάνη» και taxisnet ως αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα του αρχείου των εργαζομένων πρέπει να τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας το οποίο δεν υπερβαίνει την εικοσαετία.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους υποψηφίους εργαζομένους

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων όπως το βιογραφικό και τα μεταφέρει στις εταιρίες DHI ΑΤΗΕΝS και DHI LAVRIO για την αξιολόγηση από αυτές των προσόντων των υποψηφίων εργαζομένων. Ειδικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται είναι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, βιογραφικό σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει επιπρόσθετα το όνομα πατρός, όνομα μητρός, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης,  επιδιωκόμενη θέση, λοιπές σημειώσεις.

Σημειωτέο, ότι για την συλλογή των ανωτέρω δεδομένων από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας είναι οι εταιρίες DHI ΑΤΗΕΝS και DHI LAVRIO.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για την μεταφορά τους στις εταιρίες DHI ATHENS και DHI LAVRIO με σκοπό την αξιολόγηση από αυτές των προσόντων των υποψηφίων εργαζομένων της και την εκτίμηση  της καταλληλότητάς τους στις επιδιωκόμενες θέσεις εργασίας.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η Εταιρία όταν συλλέγει τα βιογραφικά παίρνει σχετική συγκατάθεση γραπτή ή ηλεκτρονική  από τον υποψήφιο για τον σκοπό της αξιολόγησής του και τον ενημερώνει για την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί ώστε να γνωρίζει ο υποψήφιος τα δικαιώματά του και πως μπορεί να τα ασκήσει, όπως απαιτεί ο ΓΚΠΔ.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε αλλά και προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους υπηρεσιών whats app, Rackspace, www.justhost.com, WordPress, Skywalker, οι οποίοι τα επεξεργάζονται συμμορφούμενοι με τον ΓΚΠΔ.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα βιογραφικά των υποψηφίων εργαζομένων που δεν επιλέχθηκαν τηρούνται το απολύτως αναγκαίο διάστημα που εξυπηρετεί τον σκοπό επεξεργασίας ήτοι μέχρι έξι μήνες. Περαιτέρω διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών λαμβάνει χώρα μόνον εφ΄ όσον προβλέπεται από νόμο ή εάν το ζητήσει ρητά ο υποψήφιος εργαζόμενος  για τον σκοπό της μελλοντικής αναζήτησης θέσης απασχόλησης ή νέας απασχόλησης. Τα βιογραφικά των υποψηφίων εργαζομένων που επιλέχθηκαν διατηρούνται καθόλην την διάρκεια της απασχόλησής τους στην εταιρία και διαγράφονται μετά από πέντε έτη από την λήξη της εργασιακής σχέσης.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από πελάτες προκειμένου να διενεργούνται οι μεταξύ της εταιρείας και των πελατών εμπορικές και λοιπές πράξεις

Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα : στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία τοποθεσίας, στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικά στοιχεία και δεδομένα υγείας.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα για τις ανάγκες άσκησης της εμπορικής της δραστηριότητας, για τις ανάγκες των συναλλαγών της και για την κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών (κατάρτιση συμβάσεων, έκδοση τιμολογίων, πληρωμές και εισπράξεις, ενημερώσεις οφειλετών κ.α). Το αρχείο των πελατών διευκολύνει και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εμπορικών συμφωνιών.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

H επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας ενώ η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (δεδομένα υγείας) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού δικαίου.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε αλλά και προς τρίτες χώρες. Ωστόσο,  διαβιβάζονται στους εξής παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ως εκτελούντες την επεξεργασία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕRP και  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΙΜΙΖΕR οι οποίες έχουν δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα, RACKSPACE (e-mail server), MAXIMIZER στον οποίο τηρούνται τα δεδομένα, PWC η οποία εκτελεί ενέργειες για την παροχή μισθοδοσίας και η Paypall που παρέχει υπηρεσίες στα e-shops. Οι ως άνω αναφερόμενοι εκτελούντες την επεξεργασία  δεσμεύονται να τηρούν και να σέβονται τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Eπίσης, τα δεδομένα διαβιβάζονται στο taxisnet ως αποδέκτη των προσωπικών δεδομένων.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί τα στοιχεία των πελατών της Εταιρίας για 15 έτη, τα οποία αρχίζουν από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε ή ελήφθη η υπηρεσία.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες

Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εξωτερικών συνεργατών της όπως Όνομα/Επώνυμο, Email, Εταιρία, Τηλέφωνο καθώς και οικονομικά στοιχεία (π.χ στοιχεία τιμολόγησης).

 • Σκοπός επεξεργασίας

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα για τις ανάγκες άσκησης της εμπορικής της δραστηριότητας, για τις ανάγκες των συναλλαγών της και για την κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών (κατάρτιση συμβάσεων, έκδοση τιμολογίων, πληρωμές και εισπράξεις, ενημερώσεις οφειλετών κ.α). Το αρχείο των πελατών διευκολύνει και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εμπορικών συμφωνιών.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

H επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε αλλά και προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται στους εξής παρόχους υπηρεσιών ως εκτελούντες την επεξεργασία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕRP και  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΙΜΙΖΕR οι οποίες έχουν δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα, RACKSPACE (e-mail server), MAXIMIZER στον οποίο τηρούνται τα δεδομένα και PWC η οποία εκτελεί ενέργειες για την παροχή μισθοδοσίας. Οι ως άνω αναφερόμενοι εκτελούντες την επεξεργασία  δεσμεύονται να τηρούν και να σέβονται τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Eπίσης, διαβιβάζονται στην «Εργάνη» και taxisnet ως αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί τα στοιχεία των πελατών της Εταιρίας για 15 έτη, τα οποία αρχίζουν από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε ή ελήφθη η υπηρεσία.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την καταγραφή του χώρου της εταιρίας από κάμερες

Η εταιρία συλλέγει βίντεο που ενδέχεται να περιλαμβάνουν κινήσεις υποψηφίων πελατών ,εργαζομένων, υποψηφίων εργαζομένων και οποιουδήποτε εισέλθει στην εταιρία. Η βιντεοσκόπηση περιορίζεται μόνο στους χώρους που διατηρείται το ταμείο καθώς και στην είσοδο της εταιρίας.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Σκοπός της ανωτέρω καταγραφής μέσω κάμερας είναι η προστασία του χώρου και των αγαθών που βρίσκονται στο χώρο από παράνομες πράξεις με ευρύτερο στόχο την ασφάλεια της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νοµίµως ευρίσκονται στον επιτηρούµενο χώρο.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η βιντεοσκόπηση γίνεται έπειτα από γνωστοποίηση στο κοινό ότι γίνεται καταγραφή στον χώρο του ταμείου και στην είσοδο του κτιρίου μέσω εμφανών και ευδιάκριτων πινακίδων στις οποίες αναγράφεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο σκοπός και το άτομο µε το οποίο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους. Ο σκοπός της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών δικαιολογείται από το έννοµο συµφέρον ή την νοµική υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ενός χώρου να προστατεύσει τον χώρο καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται στον χώρο αυτό από παράνοµες πράξεις.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε ή σε τρίτες χώρες.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδοµένα πρέπει να τηρούνται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ενόψει του επιδιωκόµενου κάθε φορά σκοπού επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από τη λήψη εικόνων που αποθηκεύονται ή τη λήψη που γίνεται σε πραγµατικό χρόνο δεν προκύπτει επέλευση συµβάντος που εµπίπτει στον επιδιωκόµενο σκοπό, τα δεδοµένα καταστρέφονται το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση αδικήματος σε βάρος του προσώπου ή των αγαθών του υπεύθυνου επεξεργασίας, οι εικόνες που καταγράφουν το αδίκημα τηρούνται σε χωριστό αρχείο για 30 ηµέρες. Αν το αδίκημα αφορά τρίτον, η εταιρία τηρεί τις εικόνες για 3 µήνες. Όταν το αδίκημα αφορά την ίδια την εταιρία και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης (π.χ. διερεύνηση απάτης ή διαφθοράς στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας), τα δεδομένα τηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από πελάτες κατά την παροχή υπηρεσιών prosthetics

Τα δεδομένα τα οποία λαμβάνει η εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών prosthetics ως υπεύθυνος επεξεργασίας είναι στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, τοποθεσίας και Υγείας.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Tα ανωτέρω δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την δημιουργία αρχείου παραγγελιών για την παροχή υπηρεσιών prosthetics.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (δεδομένα υγείας) είναι σύννομη καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε αλλά και προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται στους εξής παρόχους υπηρεσιών ως εκτελούντες την επεξεργασία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕRP και RACKSPACE (e-mail server). Οι ως άνω αναφερόμενοι εκτελούντες την επεξεργασία κατά την παροχή των υπηρεσιών τους ενεργούν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται για την παροχή υπηρεσιών prosthetics αυτά τηρούνται αν πρόκειται για ιδιωτικά ιατρεία και  λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή.

 1. Προσωπικά δεδομένα που τηρούνται μέσω e-shop και site

Η εταιρία μας ως διαχειρίστρια των site http://dhi.gr/shop/ και http://dhiproducts.com/ λαμβάνει δεδομένα πελατών όπως στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, τοποθεσίας και οικονομικά στοιχεία για την εξυπηρέτησή τους αναφορικά με παραγγελίες που έχουν κάνει οι τελευταίοι μέσω των ανωτέρω e-shop. Συγκεκριμένα, λαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία: Όνομα, επίθετο, όνομα εταιρίας, φαξ εταιρίας, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο, Χώρα, Διεύθυνση, Πόλη, Περιφέρεια, Ταχυδρομικός Κώδικας, διεύθυνση αποστολής, στοιχεία παραγγελίας, στοιχεία εγγραφής, ιστορικό παραγγελιών, προσωπικός κωδικός πελάτη. Eπιπλέον, η εταιρία ως διαχειρίστρια του site http://dhi.gr συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας και τοποθεσίας.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Η DHI Global Europe συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα μέσω των e-shop με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποστολής των προϊόντων που παραγγέλλονται από τον πελάτη, την δημιουργία λογαριασμού και την εγγραφή του πελάτη στο newsletter. Eπίσης, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών μέσω του site με σκοπό την παροχή δωρεάν υπηρεσιών η οποία πραγματοποιείται για προωθητικούς λόγους, εγγραφή του πελάτη στο newsletter και για σκοπούς marketing.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας μέσω των e-shop είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ ημών και του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά την διαχείριση των παραγγελιών προϊόντων που λαμβάνονται από πελάτες. H επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω του site αλλά και αυτή που διενεργείται μέσω των e-shop για την δημιουργία λογαριασμού, την επικοινωνία με τον πελάτη για προωθητικούς των προϊόντων σκοπούς και για την εγγραφή στο newsletter διενεργείται βάσει συναίνεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων του.

 • Διαβίβαση δεδομένων

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή χώρες της Ε.Ε. Ωστόσο, διαβιβάζονται στους εξής παρόχους υπηρεσιών ως εκτελούντες την επεξεργασία ανάλογα με την περίπτωση: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕRP και  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΙΜΙΖΕR οι οποίες έχουν δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα, RACKSPACE (e-mail server), MAXIMIZER στον οποίο τηρούνται τα δεδομένα, το www.justhost.com, η WordPress, Paypall που παρέχει υπηρεσίες στα e-shops, Courier που αναλαμβάνει να εκτελέσει τις αποστολές των προϊόντων και τις παραδόσεις, Τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η ηλεκτρονική πληρωμή των προϊόντων, η PWC η οποία παρέχει υπηρεσίες λογιστηρίου. Οι ως άνω αναφερόμενοι εκτελούντες την επεξεργασία  δεσμεύονται να τηρούν και να σέβονται τις διατάξεις του ΓΚΠΔ συμμορφούμενοι στο παράρτημα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει συμπεριληφθεί στη σύμβαση  μεταξύ ημών. Eπίσης, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω e-shop διαβιβάζονται στο  taxisnet ως αποδέκτη των προσωπικών δεδομένων.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των e-shop και του site διατηρούνται από την εταιρία μέχρι 10 έτη ή σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων όταν πρόκειται για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς. Η ηλεκτρονική δήλωση συγκατάθεσης διατηρείται μέχρι έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την διαχείριση αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων

Κατά την διαχείριση αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων από τον Data Protection Officer (εφεξής  DPO) συλλέγονται από τους αιτούντες στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιλαμβάνει το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων.

 • Σκοπός επεξεργασίας

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων έχει ως σκοπό την διαχείριση αιτημάτων φυσικών προσώπων που είναι ταυτόχρονα και υποκείμενα των δεδομένων, από τον DPO της εταιρίας μας, τα οποία είναι αυτά που αναγνωρίζονται σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ.

 • Νομιμότητα επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη βάσει του ΓΚΠΔ όπου προβλέπεται εκτός των άλλων και η υποχρέωση ορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και την ευθύνη παρακολούθησης της συμμόρφωσης της εταιρίας με τον ΓΚΠΔ.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

 • Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα διατηρούνται καθόλην την χρονική διάρκεια συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων όπως αυτή έχει οριστεί ανωτέρω για κάθε κατηγορία χωριστά.

 1. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία απολαμβάνουν τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία.

Δικαίωμα διόρθωσης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που το αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει αν α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της εταιρίας μας και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση στο μέτρο που ελήφθη για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανακλήσεως.

 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: To υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628

V.Χρήση Cookies

Οι διαδικτυακοί τόποι που διαχειρίζεται η εταιρία κάνουν χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας κάθε φορά που τον επισκέπτεστε και κάνετε χρήση του. Η DHI Global Europe χρησιμοποιεί functional cookies προκειμένου να επιτραπεί στους χρήστες η περιήγηση και χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου όπως υπηρεσίες σύνδεσης, πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση των λειτουργιών που απαιτεί το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως η αγορά και πληρωμή προϊόντων, να επιτραπεί στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως τα στοιχεία σύνδεσης και επικοινωνίας ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες στον χρήστη και για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο τα οποία αποτελούν  ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Επιπλέον, η DHI Global Europe χρησιμοποιεί cookies για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών μέσω παροχής περιεχομένου που εμπίπτει στα ενδιαφέροντα του χρήστη ή τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας (advertising cookies). Αυτές οι πληροφορίες μοιράζονται με διαφημιζόμενους ήτοι το facebook/instagram/whatsapp και στο δίκτυο διαφημίσεων της google ή χρησιμοποιούνται για να κατανοηθούν καλύτερα τα ενδιαφέροντά των επισκεπτών.

Η εταιρία για σκοπούς marketing χρησιμοποιεί και third party cookies από την cloudflare.com, doubleclick.net, facebook, google.com, google.gr, gstatic.com, onesignal.com και collectcdn.com των χρηστών που έχουν επισκεφτεί οποιαδήποτε site της Εταιρίας χωρίς να συλλέγεται καμία προσωποποιημένη ταυτοποιήσιμη πληροφορία. Επίσης, η εταιρία χρησιμοποιεί το google analytics για  την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε μία ιστοσελίδα και για την υλοποίηση ενεργειών digital marketing, και την google advertising και facebook advertising για την συλλογή και επεξεργασία των cookies με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών digital marketing.

Τεχνικά τα ανωτέρω cookies δεν τα συλλέγει η Εταιρία, ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά, αλλά οι επεξεργαστές των υπολογιστών των επισκεπτών/χρηστών αυτών αναλαμβάνουν μετά την συγκατάθεση τους την λήψη των αντίστοιχων στοιχείων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση χρηστών στην εκάστοτε πλατφόρμα τους.  Το περιεχόμενο και το είδος των στοιχείων που συλλέγονται μέσω των cookies ορίζονται από τους υπευθύνους επεξεργασίας τους (cloudflare.com, doubleclick.net, facebook, google.com, google.gr, gstatic.com, onesignal.com και collectcdn.com). Η Εταιρία επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά ως εκτελούσα την επεξεργασία, χωρίς να μπορεί να ταυτοποιηθεί με κανένα τρόπο ο επισκέπτης/χρήστης.

Η Εταιρία τόσο για την προώθηση εξατομικευμένης διαφήμισης, παροχής λειτουργικών κοινωνικών μέσων και ανάλυση επισκεψιμότητας μέσω cookies παίρνει ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες/επισκέπτες των ιστοσελίδων της. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να συναινέσει στην χρήση των cookies μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου υπηρεσίας του διαδικτύου με χρήση κατάλληλων μηχανισμών ή να απορρίψει τελείως την χρήση των cookies. Επίσης, μπορεί να ανακαλέσει την συναίνεση που έδωσε για την χρήση των cookies και να τα διαγράψει από τον υπολογιστή ή τη συσκευή.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες καθώς χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.Tα ανωτέρω cookies δεν οδηγούν σε ταυτοποίηση του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας DHI Global Europe μέσω e-mail στο gdpr@dhiglobal.com ή τηλεφωνικά στο 2109212630.

Πολιτική Cookies

Στο παρόν εκτίθεται η πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία DHI Global Europe Ltd σχετικά με τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε κατά την συνεργασία μας και εξηγούνται οι σκοποί συλλογής και επεξεργασίας αυτών, αλλά και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Ακόμη, σας παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σας, διασφαλιζομένων πάντοτε του απορρήτου και εμπιστευτικότητας αυτών, λαμβανομένων όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία τους.

Εγγύηση ασφάλειας δεδομένων και εμπιστευτικότητας

H εταιρία DHI Global Europe Ltd συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες, όπως εσείς μας τα δίνετε, με τη ρητή σας συγκατάθεση, όταν αναθέτετε μια εργασία στην Εταιρεία μας ή όταν βρίσκεστε σε επικοινωνία μαζί μας για την ανάθεση μιας εργασίας ή τη διερεύνηση συνεργασίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με κάθε νόμιμο τρόπο ( π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, τηλεφωνικά, από τον ιστότοπό μας, προσωπικά κλπ) Μπορούν να αφορούν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, προσωπική κατάσταση, ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις, έγγραφά σας που μας αποστέλλετε ή παραδίδετε κ.ά. Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα και πληροφορίες σας με τη συγκατάθεσή σας σχετίζονται με:

 • την παροχή υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας,
 • την ευχερή επικοινωνία μας,
 • την ενημέρωση αρχείου των παρασχεθεισών υπηρεσιών μας και των οικονομικών προσφορών μας,
 • την καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συνεργασία μαζί σας, άμεση ή μελλοντική,
 • την ύπαρξη δυνατότητας μελλοντικής αναφοράς για επόμενη εξυπηρέτηση σας,
 • την ενημέρωση σας για νέα και υπηρεσίες της εταιρείας,
 • τη γενικότερη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, ακόμη και χωρίς την συγκατάθεσή σας, εφόσον τούτο επιβάλλεται από επιβάλλεται από διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη) ή/και όταν αυτό προβλέπεται από σχετική σύμβασή μας.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων στο αρχείο μας

Τα δεδομένα τηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό που συλλέχθηκαν χρόνο, ενώ διαγράφονται όταν δεν υφίσταται πλέον αυτός, εκτός εάν διάταξη νόμου επιβάλλει την διατήρησή τους. Πάντως, σε ουδεμία περίπτωση διατηρούνται δεδομένα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δέκα έτη από την ημερομηνία αρχικής συλλογής τους.

Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Καθιστούμε διαθέσιμα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σε στρατηγικούς εταίρους που συνεργάζονται μαζί μας για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή μας βοηθούν να κάνουμε προώθηση σε πελάτες. Οι προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται από εμάς στις εταιρείες αυτές με σκοπό την παροχή ή τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαφημίσεών μας. Δεν θα τα κοινοποιούμε σε τρίτους για τους δικούς τους διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση από εσάς.

Πάροχοι υπηρεσιών

Κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εξ ονόματός μας, όπως η φιλοξενία ιστοσελίδων, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προώθηση, χορηγία κληρώσεων, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών, έλεγχοι, υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, εκτέλεση παραγγελιών πελατών, ανάλυση δεδομένων, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, διεξαγωγή έρευνας πελατών και ερευνών ικανοποίησης καταναλωτών, καθώς και άλλες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν τα δεδομένα σας και ενδέχεται να έχουν την έδρα τους σε οποιοδήποτε μέρος δραστηριοποιούμαστε.

Συνδεδεμένες εταιρείες και επιχειρηματικές συναλλαγές

Ενδέχεται να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε όλες τις συνδεδεμένες με τη DHI Global Europe LTD εταιρείες. Στην περίπτωση συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης, εξαγοράς, κοινοπραξίας, εκχώρησης, δημιουργίας θυγατρικών εταιρειών, μεταβίβασης ή πώλησης ή διάθεσης του συνόλου ή οιουδήποτε τμήματος της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων πτώχευσης ή συναφών διαδικασιών, ενδέχεται να μεταφέρουμε οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά δεδομένα στους σχετικούς τρίτους.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να εξασφαλισθεί ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων σας, ενώ επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε τις πρακτικές ασφαλείας μας. Πάντως, στην μη πιθανή περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση των δεδομένων μας, η DHI Global Europe LTD θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών, ενώ αν εσείς διαπιστώσετε διαρροή των δεδομένων σας, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Δικαιούσθε πάντοτε, κατόπιν αιτήματος σας, να έχετε σαφή ενημέρωση και πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε για εσάς.

Δικαίωμα επεξεργασίας – διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, όπως και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής – «λήθης»

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν δεν επιθυμείτε την περαιτέρω επεξεργασία τους, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη).

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.
Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, όπως επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να τα ασκήσετε οποτεδήποτε, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο: gdpr@dhiglobal.com.. Ακόμη, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στην DHI Global Europe Ltd, Λεωφ. Βουλιαγμένης 30, 11743 Αθήνα. Η εταιρεία μας είναι ο νόμιμος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σας.

Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies Επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

Cookies Στόχευσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή  στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται ανά διαστήματα ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, η πολιτική μας θα επικαιροποιείται κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο από νόμιμη διάταξη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Βουλιαγμένης 30, Αθήνα 11743
Τηλέφωνο: 2109211630
Email: gdpr@dhiglobal.com

Η παροχή της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει γνώση και αποδοχή της παρούσας και των Γενικών Όρων Υπηρεσιών της DHI Global Europe LTD.